Τί είναι το ΙΑΠΑ

Ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου ο οποίος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται
• Στην προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στον κυπριακό και ευρωπαϊκό χώρο αναφορικά με την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική, την γεωργία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενέργεια,


•Στη συμμετοχή σε προγράμματα και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων,
την έκδοση βιβλίων, οδηγών, πληροφοριακού υλικού και γενικώς κάθε εντύπου αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και έρευνες και μελέτες,

•Στη συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια αρχή, ιδιωτικό φορέα ή άτομο με στόχο την προώθηση των προαναφερομένων,

•Στη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, μαθημάτων.

Πως ιδρύθηκε

Κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας με βασικό αίτιο την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και τις συνεπακόλουθες  συνέπειες στον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Γιατί ιδρύθηκε

•Για να αποτελέσει ένα από τα «ιδιωτικά σημεία επαφής» στην Κύπρο για την Αγροτική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη

• Για την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τους τομείς δραστηριοποίησης του

• Για να μπορεί να προσφέρει πνευματική και νομική οροφή στην υποβολή και εκτέλεση ερευνητικών προτάσεων
 
•Για να αποτελέσει μία «φυσική δεξαμενή» επιστημόνων που ασχολούνται  με την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 
•Για τη μεταφορά της γνώσης και την ενδυνάμωση της ενημέρωσης

 


© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting